070 389 2918 info@sense2bits.se
En utmaning som vattenverk och vattendistributörer har idag är förmågan att kontinuerligt och i realtid övervaka dricksvattenkvalitén genom hela distributionsnätet, från vattenverken fram till kran. Vanligen tas prover manuellt längs ledningsnätet, men detta görs glest i tid och på ett fåtal punkter. Sense2bits AB har tagit fram ett robust och kostnadseffektivt sensorsystem som kontinuerligt och i nära realtid övervakar dricksvattenkvalitén och ger tidig varning vid kemiska avvikelser, genom ett nätverk av elektroniska tungor som digitiserar dricksvattenkvalitén.

Är vårt dricksvatten alltid rent? Dricksvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel, men trots det rapporteras det årligen utbrott på grund av förorenat dricksvatten med stora konsekvenser för konsumenter och samhället. Är detta ett vanligt återkommande problem? Varje vecka kommuniceras någonstans i Sverige (varje dag i Norden) kokningsrekommendationer i syfte att undvika och reducera exponering av otjänligt dricksvatten och ibland även i förebyggande syfte vid reparationsarbete. Ofta är det avloppsvatten eller ytvatten som på olika sätt kommit in i dricksvattnet på grund av avbrott, felkopplingar eller genom läckande och ibland trycklösa ledningsnät. En stor del av dricksvattenledningarna är av praktiska skäl nedgrävda i samma rörgravar som avloppsledningar, så vid större läckage eller reparationer finns en ökad risk att avloppsvatten tränger in i dricksvattnet utan att det detekteras innan vattnet når kranen hos konsumenter.

En utmaning som vattenverk och vattendistributörer har idag är förmågan att kontinuerligt och i realtid övervaka dricksvattenkvalitén genom hela ledningsnätet, som är föråldrat och sträcker sig drygt 7000 mil i Sverige. Vanligen tas prover endast manuellt längs ledningsnätet. Men detta görs glest både i tid och rum. Ibland används avancerade och dyra multisensorer som kräver ett stort underhåll och som endast kan placeras på några få lättåtkomliga ställen i ledningsnätet. Detta innebär att det idag tar lång tid och ofta kostsamt manuellt arbete att upptäcka problem med dricksvattnet. Istället är det vanligen lokala sjukhus eller 1177 som flaggar för en misstanke om dricksvattenrelaterad händelse ifall många patienter söker vård från samma bostadsområde.

Sense2bits AB har tillsammans med Linköpings Universitet utvecklat ett robust och kostnadseffektivt sensorsystem som kontinuerligt och i nära realtid övervakar dricksvattenkvalitén i ledningsnätet. Sensorerna kan mäta låga halter av avloppsvatten och andra kemiska avvikelser i dricksvattnet. Varje utplacerad sensor skapar därmed unik data som ger en fingervisning om dricksvattenkvalitén i ledningsnätet. Eventuella avvikelser detekteras inom tiotal sekunder upp till minuter. Sammantaget med övrig övervakning kan slutsatser snabbt dras för åtgärder innan ett otjänligt dricksvatten riskerar att nå konsumenterna. Åtgärder som t ex att automatiskt larma konsumenterna om att koka vattnet, eller avstängning av vattnet när det är möjligt.